copy protect

vineri, 16 august 2013

ORFAN DE BUCOVINA - Dumitru COVALCIUC


Dumitru COVALCIUC *

ŞCOALA ROMÂNĂ DIN BUCOVINA:

ISTORIE ŞI REALITATE1La anexarea, în 1774, a Bucovinei de către Austria, şcoala românească din partea detrunchiată a Moldovei era mai mult decât corespunzătoare necesităţilor ţinutului respectiv. După încorporare, învăţământul, fiind consi­derat că ţine de domeniul politic, a fost trecut pe seama administraţiei militare. Astfel vechile şcoli româneşti, înfiinţate şi sprijinite, în general, de persoane particulare, au devenit instituţii ale statului austriac. Generalul Spleny, primul guvernator militar austriac al Bucovinei, asigurând populaţia băştinaşă că va respecta toate drepturile şi libertăţile ei naţionale, reieşind din caracterul moldovenesc al ţinutului anexat, a sprijinit aici prima etapă a reorganizării învăţământului. Dominat de ideea şcolarizării copiilor populaţiei băştinaşe a fost şi generalul Enzenberg, cel de-al doilea guvernator militar al Bucovinei. Prin mijlocirea sa şi în scopul reorganizării învăţământului bucovinean după modelul austriac, la Cernăuţi a fost adus în 1783 Anton de Marki, absolvent al şcolii normale săseşti din Sibiu. Acesta a fondat în 1784 şi a condus mai mulţi ani în Cernăuţi şcoala normală, unde se preda şi limba română, deţinând apoi şi funcţia de inspector al şcolilor populare din Bucovina.

El a publicat pentru uzul şcolilor bucovinene un manual de aritmetică în limbile română şi germană (Viena, 1785), o gramatică româno-germană (Cernăuţi, 1810), destinată învăţării limbii române, şi un manual de fonetică (Buda,1815).

Sub administraţia militară, care a durat 12 ani, învăţământul românesc a cunoscut un progres esenţial. Faţă de cele două şcoli principale – una pe lângă episcopia din Rădăuţi şi alta la mănăstirea Putna, numărul şcolilor de stat a sporit până la 32 în anul 1786. Şase şcoli curat româneşti funcţionau la Cernăuţi, Siret, Suceava, Câmpulung, Zastavna şi Văşcăuţi pe Ceremuş. Apoi, mai existau seminarul clerical din Suceava, mutat ulterior în capitala provinciei, şcoala normală românească din Siret, precum şi două şcoli normale româno-germane la Suceava şi Cernăuţi.

În baza decretului imperial din august 1786, administraţia militară a Bucovinei a fost înlocuită cu una civilă. Şi, deşi la 1786 din totalul de 135.494 de locuitori ai Bucovinei 91.823 erau români, 31.671 – ucraineni, în marea lor majoritate veniţi din Galiţia, şi 12.000 reprezentanţi ai altor naţionalitaţi, caracterul românesc al provinciei anexate n-a mai fost păstrat. Bucovina nimerea sub tutela administrativă a Galiţiei şi acest fapt avea să genereze pe parcursul a mai multor decenii înstrăinarea unui mare număr de locuitori băştinaşi.

Încă în 1793 guvernul austriac a dezobligat, prin lege, copiii să umble la şcoală, fapt ce a constituit pentru Bucovina un regres cultural. Favorizând migrările galiţiene în fostul ţinut moldovenesc, guvernul din Lvov a dat dispoziţie ca în şcoli să se facă propagandă confesională în detrimentul credinţei strămoşeşti a localnicilor. Învăţătorii români, care nu treceau la catolicism, erau înlocuiţi pretutindeni cu învăţători poloni. Polonizarea exce­sivă a învăţămîntului primar, desfăşurată concomitent cu sârbizarea bisericii bucovinene şi cu germanizarea şcolii secundare a dus la o pronunţată stagnare culturală. La aceasta au contribuit şi mişcările demografice provo­cate de migrările din Galiţia şi emigrările în Moldova a populaţiei băştinaşe. Numai în anii 1780-1786, cu toată împotrivirea generalului Enzenberg, în noua provincie austriacă s-au stabilit cu traiul 6.000 de familii rutene din Galiţia.

Odată ce învăţămîntul nu era obligatoriu, odată ce numărul învăţătorilor români scădea, iar pericolul catolicizării populaţiei ortodoxe era mare, din 1786 până în 1804 numărul şcolilor din Bucovina s-a redus la 14. Şcolile rămase, însă, continuau să fie germano-române sau curat româneşti, polone în unele localităţi rurale din zona cuprinsă între Nistru şi Prut, şi nicidecum ucrainene. Aşa-zisele şcoli triviale2 din Cernăuţi erau româneşti, şi una din ele funcţiona în fosta casă a lui Costache Borcilă, cumpărată la 10 decembrie 1778 de Dositei Herescul, episcopul de Rădăuţi, cu 110 lei anume pentru trebuinţe şcolare.

Curat românescă mai era la Cernăuţi şi şcoala clericală, unde, conform unei mărturii documentare din 21 octombrie 1802, un oarecare Simion Andrucovici era cleric în „clasul al doile”, şi alteia din 22 aprilie 1809, în care se spune că ieromonahului Manasie Dracinschi „i-a ieşit decretul de învăţător interimar, în locul lui Serafim, cu 200 florini pe an, şi că în zilele de 20 şi 21 aprilie a intrat chiar la ispitirea elevilor şcolii clericale”.

În 1813, şcoala normală ţinutală din Cernăuţi avea 12 filiale, iar din contingentul de 307 elevi şi eleve 90 erau germani, 85 – români, 80 – ucraineni, 29 – poloni, 19 armeni ş.a.m.d. Pe lângă această instituţie de învăţământ funcţiona şi o şcoală trivială moldovenească, în care se învăţau „cititul şi dictarea cuvintelor latine, socoteli în fracţii până la regula de trei simplă, analiza de limba germană şi aplicaţii la limba română, traduceri din Comenius cu aplicaţii la morală şi gramatică”. Cursurile de iarnă pe anul 1814 au fost ţinute la Cernăuţi numai pentru şcoala moldovenească. Pentru 79 de elevi români din clasele mari şi 64 din clasele mai mici, catihetul Andreas Sochopan şi profesorul Michael Kuliewicz au ţinut fiecare câte 27 de ore pe săptămână.

Este deosebit de interesantă informaţia că în anul 1813 mai continuă să funcţioneze şcoala trivială moldovenească la Văşcăuţi pe Ceremuş, în care a învăţat Teodor Racoce, autorul „Crestomaticului românesc” din 1820. La 24 noiembrie 1813, cu consimţământul guvernului din Lvov, administraţia Bucovinei îl avansa pe un oarecare Malltzek din gradul de preparand în cel de învăţător la şcoala trivială din Văşcăuţi cu un salariu anual de 144 de galbeni.

Dispunând şi de un document în care se spune că un oarecare Andrei Nicolescu din Iaşi îl înştiinţa la 15 iulie 1816 pe egumenul mănăstirii Putna că-i va face o vizită şi îi va aduce 5 ocale de cafea, când va duce copiii la şcoală la Cernăuţi, putem constata că şcoala moldovenească din acest oraş înstrăinat avea tradiţii bogate şi calitatea învăţământului în ea era înaltă, dacă şi după 42 de ani de la anexarea Bucovinei de către Austria, acolo mai veneau să studieze şi copii din Moldova.

După 1804, la Cernăuţi a mai existat, pe lângă seminarul clerical şi un curs preparativ de 6 luni, destinat pregătirii învăţătorilor, transformat în 1808 în liceu de stat.

La indicaţia din 11 august 1805 a autorităţilor austriece, organizarea şcolilor populare din Bucovina i-a fost încredinţată consitoriului romano-catolic din Lvov, care încuraja învăţământul în limba germană, dar permitea învăţătorilor să predea lecţii şi în limbile română şi polonă. Oponentul nostru, istoricul ucrainean din emigraţie A. Jucovschi, scria în opusul său „Istoria Bucovinei” următoarele: „La început în şcolile medii nu erau admise nici limba ucraineană, nici cea română, dar în şcolile primare ultima era permisă”. Tot el reproduce o dispoziţie din 1825 a inspectoratului şcolar, în care se reliefa că „tineretul şcolar trebuie silit să înveţe ori în limba polonă, ori în limba moldovenească, conform adevărului că majoritatea elevilor sînt de naţiona­litate polonă sau moldovenească şi că limba polonă maternă trebuie consi­derată drept bază în studierea germanei”.

Oricât s-a străduit acest Jucovschi, un mare denigrator al neamului nostru, să-şi argumenteze ideea primatului rutean în Bucovina, inventând „dovada” şubredă că Viena oficială ar fi promovat, chipurile, o politică de românizare a ucrainenilor de aici, în domeniul şcolar situaţia a fost de aşa natură, încât el n-a putut să ocolească adevărul. Şi adevărul era următorul: în primii 50 de ani de dominaţie habsburgică în Bucovina, şcoli primare ucrainene n-au existat din simplul motiv că lipsea obiectul şcolarizării în limba ucraineană. Copiii imigranţilor ruteni din Galiţia Orientală reuşeau să înveţe în limba maternă fie la Clivodin, fie la Davideşti, sate transprutene, însă în şcoli primare particulare şi cu învăţători ambulanţi, „moscoviţi”, cum îi numeşte Jucovschi, şi fără asentimentul autorităţilor locale. Ei, şi de ce putea oare domnul Jucovschi să creadă că rutenii au început pe la 1800 să fie românizaţi de austrieci şi de poloni, când, la începutul secolului al XIX-lea din, cei 198.481 de locuitori ai Bucovinei, 150.000 erau români, iar 48.481 – germani, ruteni, poloni, armeni, evrei, maghiari şi ţigani.

În anul 1816 consistoriul romano-catolic din Lvov a dat o dispoziţie, în baza căreia nici un român nu putea fi primit în învăţământ dacă nu era trecut la catolicism. E lesne de înţeles că aceştia, nedorind să-şi părăsească legea strămoşească, au fost înlocuiţi pretutindeni cu învăţători poloni. Elevilor, care erau surprinşi că vorbeau româneşte, li se legau la gât tăbliţe cu chipuri de măgari, pe care le purtau zile întregi, iar colegii lor erau siliţi să-i scuipe în obraz.

Şi aceasta se întâmpla la Cernăuţi, prin anii 1843-1850, când în acest oraş locuiau 4.800 de români, 3500 de ucraineni, 8.612 germani, 4.678 de evrei şi numai 810 poloni.

Încă la 5 septembrie 1837 înalte feţe bisericeşti au cerut ca inspectoratul şcolar galiţian să fie împărţit conform caracterului confesional şi naţional, între consistoriul ortodox răsăritean din Cernăuţi şi consistoriul mitropolitan apu­sean din Lvov. Problema şi-a găsit rezolvare prin decretul imperial din 18 mai 1844, dar prevederile lui au început să fie înfăptuite parţial abia din luna februarie a anului 1850, adică după ce Bucovina, graţie evenimentelor revoluţionare de la 1848 şi luptei desfăşurate în parlamentul vienez de deputaţii români în frunte cu istoricul Eudoxiu Hurmuzachi, a devenit ducat autonom.

Dacă sub oblăduirea consistoriului romano-catolic din Lvov din 1816 până în 1850 au fost deschise în Bucovina doar 18 şcoli, apoi sub tutela consisto­riului ortodox din Cernăuţi învăţămîntul bucovinean a progresat foarte mult. În anul 1865 numărul şcolilor primare era de 133, dintre care 108 – mixte, 12 – germane, 13 – ucrainene şi nici una curat românească. Faptul se explică nu prin aceea că elementul românesc din Bucovina ar fi fost deja în minoritate, ci prin aceea că în fruntea bisericii bucovinene se afla un rutean, episcopul Eugeniu Hacman, care avea grijă, mai întâi de toate, de deschiderea şcolilor dintre Nistru şi Prut, unde rutenizarea devenise sistematică. Astfel, de la 1870 se înstrăinează şcolile româneşti din Zastavna, Toporăuţi, Culeuţi, Ivancăuţi. În dosarele din arhiva fostului consiliu şcolar al Bucovinei se mai păstrează cererile consiliilor comunale din satele transprutene Piedicăuţi, Nepolocăuţi, Ivancăuţi, Sişcăuţi, Jucica, Lenţeşti, Şipenţi, prin care autorităţile erau rugate să introducă limba română în clasele primare. Anuarele şcolare din anii 1860-1880 arată că două treimi din învăţătorii şcolilor primare dintre Nistru şi Prut şi judeţul Storijineţ proveneau din Galiţia.

În primăvara anului 1869 consistoriul bucovinean planifica deschiderea a încă 104 şcoli primare, însă învăţământul a fost trecut în seama administraţiei publice şi acest plan a rămas nerealizat. În baza legii şcolare din 28 mai 1868 şi a legii din 14 mai 1869 tuturor naţionalităţilor conlocuitoare în Bucovina le erau garantate egalitatea şi paritatea la învăţătură, nefavorizaţi pe tărâm şcolar au rămas doar copiii românilor majoritari încă în ducatul austriac autonom, căci în 1875 rutenii învăţau în 59, iar românii doar în 13 şcoli. De la 1875 până la 1885 numărul şcolilor româneşti a sporit până la 80, iar în ajunul primului război mondial din 531 şcoli primare doar 179 erau curat româneşti. De la 1900 înainte intelectuali ucraineni şi învăţători aduşi din Galiţia câştigă, printr-o propagandă foarte intensă, o parte din populaţie pentru ideea ucraineană, şi astfel este pusă în pericol existenţa şcolilor româneşti din Mihalcea, Corceşti, Volcineţii-Vechi, Dumbrava Roşie.

Dacă în şcolile secundare, 2 şcoli de meserii, o şcoală de moaşe, în afară de şcoala de agricultură şi cea de cantori bisericeşti, în 1888 predominau elevii evrei, atunci în 1900 la gimnaziul superior din Cernăuţi din numărul de 1.101 elevi primiţi români erau doar 58.

La 1 februarie 1901 în cele 11 şcoli populare din oraşul Cernăuţi contin­gentul elevilor români era de 1.419, ei situându-se pe locul trei după germani şi ucraineni, întrecându-i numeric doar pe poloni. Copiii românilor se înscriau mai mult la şcoli şi instituţii private, ca internatul Societăţii „Şcoala română”, înfiinţată la 1884, Azilul de băieţi români, Institutul şcolii române, sau deprindeau buchisirea în cadrul cabinetelor de lectură şi şcolilor popu­lare înfiinţate prin sate de Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina, un rol important jucându-l în aceasta activistul numitei Societăţi George Tofan, care a condus şi revista „Şcoala”, ce apărea din mai 1907. În aşa localităţi înstrăinate ca Panca, Comareşti, Costeşti şi Mihalcea a deschis până în primul război mondial şcoli particulare româneşti Societatea mazililor şi răzeşilor.

Deci, nu întîmplător, conform datelor recensământului din 1930 numărul ştiutorilor de carte din Bucovina era de 65,7% faţă de 38,1 % în Basarabia şi 57,0% în întreaga Românie. În comparaţie cu rezultatele vechilor recensăminte, ştiinţa de carte s-a dezvoltat în cel mai înalt ritm anume în Bucovina, cu 10,2% la fiecare 10 ani.

După numărul ştiutorilor de carte, Bucovina se situa în cadrul României pe locul doi, după Transilvania. Dar semnarea tratatului Ribbentrop-Molotov urma să înstrăineze nordul Bucovinei de ţară şi, în consecinţă, într-o regiune pe baza teritoriilor a trei provincii istorice, şi alipită la Ucraina să fie creat un complex de condiţii nefavorabile afirmării şi dezvoltării şcolilor române.

În anul şcolar 1940-1941 în regiunea Cernăuţi au funcţionat 405 şcoli cu predarea în limba ucraineană, 114 – cu predarea în limba moldovenească, 11 – rusă, 9 evreiască, în care învăţau 108 mii de copii. În anul şcolar 1944/45 numărul şcoliilor româneşti din această regiune era deja de 96.

În anul şcolar 1945/46 avem 104 şcoli aşa-zise moldoveneşti, în anul de învăţămînt 1946/47 numărul lor creşte pînă la 106 şi această oscilaţie rămîne inexplicabilă.

Fapt e că şcolile noastre nu mai aveau să înregistreze în 50 de ani postbelici cifra iniţială de 114. Actualmente numărul şcolilor româneşti din regiunea Cernăuţi este de 87, plus mai multe filiale ale lor, la care se adaugă şi câteva şcoli mixte ruso-române şi ucraino-române.

Cele 27 şcoli româneşti, lipsă astăzi la numărătoare, n-au dispărut într-o singură noapte, cum opinează unii consângeni de-ai noştri, ci ele au fost închise treptat, metodic şi anume în acele localităţi, în care elementului rutean din Galiţia nu i-a reuşit să deschidă şcoli ucrainene până la declanşarea primului război mondial.

De exemplu, în anul şcolar 1906/1907 la Ceahor a sosit o comisie compusă din inspectorul şcolar rutean Kupczanco şi un funcţionar adminis­trativ de la prefectura din Cernăuţi. Aceştia dau ordin ca mai mult de 100 de familii de Ceahoreni să-şi înscrie copiii la şcoala ucraineană. Ceahorenii se ridică împotriva acestui act de samavolnicie şi chiar în aceeaşi zi înaintează recursuri, care şi aşa n-au fost rezolvate. Astfel, în anul şcolar 1907/1908 şcoala românească din Ceahor avea peste 300 de elevi, împărţiţi abia în patru clase cu patru învăţători români, pe când şcoala ruteană, impusă de stăpînire, număra 57 elevi, împărţiţi în trei clase cu trei învăţători din Galiţia . Cam acelaşi lucru s-a întâmplat şi în satul vecin Molodia, unde există o infimă populaţie ucraineană. Evident, în primul deceniu al secolului nostru, stăpânirea s-a străduit să deschidă şi acolo clase ucraineşti, şcoala din sat devenind astfel germano-româno-ruteană.

Ceahorul, Molodia, Corovia, Valea Cosminului, Codru Cosminului sunt sate care în 1944 au intrat în componenţa raionului sătesc Cernăuţi. Dacă locuitorilor satelor din fostele judeţe Storojineţ, Rădăuţi şi Dorohoi li se recunoaşte după război dreptul la naţionalitatea română, celor din fostul judeţ Cernăuţi, în afară de trăitorii în centrul regional, acest drept le este contestat. Adică toată populaţia din satele din jurul Cernăuţilor este „botezată” în mod arbitrar ca fiind „moldovenească” şi copiii acestor „moldoveni” ce-au fost români sunt imediat privaţi de dreptul de a învăţa în limba maternă şi şcolile din Corovia, Molodia, Ceahor, Valea Cosminului, Cuciurul Mare sunt chiar în 1944 transformate în şcoli ucrainene. La Molodia, bunăoară, s-a ajuns la o situaţie de-a dreptul paradoxală. Din numărul de 3.700 de locuitori ai acestui sat, 3.100 sunt români, numai 600 ucraineni, dar şcoala medie din localitate continuă, desigur, să fie ucraineană

Tot imediat după război au dispărut şcolile româneşti din Panca, Corceşti, Petriceanca, Davideni, Banila Moldovenească, Maidan, Storojineţ, Comareşti şi Şişcăuţi.

După două-trei decenii de funcţionare au fost închise şcolile româneşti din cătunul Poieni al centrului raional Hliboca, din cătunul Vulva, raionul Storoji­neţ, au fost transformate în şcoli ucrainene, cea din Broscăuţii Vechi, raionul Storojineţ şi două şcoli din Colincăuţi, raionul Hotin. Fără şcoală românească au rămas satul Tureatca din fostul judeţ Dorohoi şi străvechiul târg moldove­nesc Herţa. O şcoală românească a fost desfiinţată în Seliştea - Nouăsuliţei. Tot după ani şi ani de funcţionare au fost lichidate şcolile româneşti din suburbiile Cernăuţilor Horecea – Mănăstirei şi Ţeţina. În anii 70, când în URSS este agitată ideea contopirii naţiunilor sovietice, când limbii ruse i se atribuie rolul de catalizator al societăţii multinaţionale, valul rusificării înghite şcolile româneşti din cătunul Arşiţa şi din satul Pătrăuţii-de-Sus, raionul Storojineţ, năpustindu-se apoi, dar cu mai puţin succes, peste şcoala medie nr.1 din Crasna şi peste o şcoală cu bogate tradiţii ca cea din Mămăliga, fostul judeţ Hotin. O şcoală rusă a fost deschisă la Ciudei chiar în vecinătatea celei româneşti. Având un contingent de 84% de copii români, această şcoală avea menirea să înstrăineze de neam copiii intelectualilor din satele de la poalele Carpaţilor.
* CV
1 Ţara fagilor, Almanah cultural-literar, p. 26-33, CernăuţiTârgu-Mureş, 1982. 
2 Denumirea școlii primare în Imperiul Austro-Ungar


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu